Risicojongeren Rotterdam

Rotterdam heeft een bevolkingsgroep van ongeveer 125.500 jongeren (12-27 jaar) waarvan er 30.670 als kwetsbare en/of overbelaste jongeren worden aangemerkt. Binnen deze groep wordt er rekening mee gehouden dat er ongeveer 6830 risicojongeren zijn, waarbinnen zich ook de probleemjongeren bevinden.

Er zijn 10.770 onzichtbare jongeren (wel GBA inschrijving, maar niet op school, geen werk en geen uitkering). En dan is er nog een groep spookjongeren (geen GBA-inschrijving, geen school, werk, uitkering;  en is het aantal spookjongeren niet bekend bij de gemeente).

(Gegevens via gemeente Rotterdam; Programma Risicojongeren en Elke Jongere Telt.)

Risicojongeren zijn én kwetsbaar én overbelast én kunnen onzichtbaar zijn. Samenvattend zijn het jongeren die:

  • veel risicofactoren kennen die de overhand hebben;
  • te maken hebben met een opeenstapeling van problemen op de gebieden school, werk, zorg en veiligheid;
  • een risico vormen voor de gemeenschap doordat ze overlast en criminaliteit veroorzaken;
  • een risico (dreigen) te lopen voor zichzelf en hun eigen toekomst;
  • geen substantiële bijdrage leveren aan onze stad, maar een groot beroep op gemeenschapsgeld (gaan) doen;
  • geen passende zorg en ondersteuning krijgen of deze mijden;
  • onvoldoende passende steun uit de reguliere aanpak krijgen.

Doelgroep Citysteward

De risicojongeren en probleemjongeren vallen onder de doelgroep van Citysteward (gem. leeftijd 18-30). De deelnemers aan onze trainingen behoren voor gemiddeld 80% tot de groep onzichtbare jongeren (wel GBA-inschrijving, geen werk, school of inkomen) met in elke groep wel 1-2 jongeren die als spookjongere gekwalificeerd kunnen worden. Overigens is er bij een GBA-inschrijving niet de zekerheid dat de jongere daar ook is te vinden. Die verblijft soms op wisselende adressen.

Een deel van de hierboven genoemde jongeren vertoont hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag. En is mogelijk al in aanraking geweest met politie en justitie (detentieverleden).

Stichting Citysteward Rotterdam biedt praktijkgerichte trainingen voor (risico)jongeren. De doelstelling van de stichting is de deelnemers via scholing, praktijkstages en intensieve begeleiding te activeren, vaardigheden/competenties bij te brengen en hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag te voorkomen. Er wordt gestuurd op de zelfredzaamheid en talentontwikkeling van de deelnemers waardoor de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot en er tevens een verbetering merkbaar is van de (wijk)veiligheid.

Op deze wijze wordt bijgedragen aan de preventieve aanpak en het terugdringen van overlastgevend/crimineel gedrag. (Verminderen van hinder, overlast en crimineel gedrag van jongeren door het bieden van talentontwikkeling en individuele kansen via onderwijs en/of werk.)

Het concept Citysteward bedient drie belangrijke spelers binnen de portefeuilles Openbare Orde en Veiligheid en Zorg en Welzijn:

  • De jongere; in de rol van (potentiële) pleger, maar ook als slachtoffer.
  • De gemeente; vanuit het perspectief van criminaliteitspreventie en de verantwoordelijkheid voor de openbare orde, alsmede vanuit de verantwoordelijkheden uit (na)zorg en welzijn.
  • Werkgevers; vanuit hun behoefte om te werken in een veilige omgeving met voldoende geschoold en ontwikkeld personeel (naast MVO, SROI).